Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Vår strävan har varit att bevara så mycket som möjligt av den värdeklassade naturmarken. Mindre delar av den klassade marken har vi själva bedömt som mindre värdefull, såsom udden i nordost.

Å andra sidan har vi klassat upp något naturparti som inte fanns med iinventeringen. Det gäller främst ett område vid "lagunen" som innehåller intressant växtlighet, bland annat en fin ek som står vid ett vackert klippblock. I det området finns också låglänta delar som med ett minimum av utgrävning kan bli en damm med kontakt med mälarvattnet.

I kartan finns mörkare ringar markerade i anslutning till de gröns fälten. Dessa mörkgröna cirklar markerar värdefulla solitära träd. Vår övertygelse är att bevarad natur i en nu stadsdel hjälper till väldigt mycket med att skapa en inboddhet och ett högre värde. Detta kan ha betydande ekonomisk betydelse så länge bostäder säljs och lokaler ska hyras ut i stadsdelen

bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif

Planritning över områden med bevarad grönska i Eldsunda Park