Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Husprojektering

Småstaden Arkitekter har bred projekteringserfarenhet. Vi är inte bara projekterande kontor utan även ett stadsplanerande kontor.

Därmed har vi ett stort intresse av alla typer av byggnader i staden. Vi arbetar således med offentliga byggnader av olika slag, butiker och kontor. Vi har också deltagit i arkitekttävlingar för olika typer av avancerade byggnader.
Vi har en stor bredd när det gäller bostäder och bostadskomplement. Vi arbetar med allt från tillbyggnader och nybyggnader av villor till ombyggnader och nybyggnader av flerbostadshusområden. I de flesta fall handlar det om både inre och yttre miljö samt olika typer av bostadskomplement. Vi arbetar också med barnstugor och skolor. Även här har det ofta gällt såväl inre som yttre miljö. Översikts och detaljplaner arbetas fram med stor hänsyn taget till topografi och befintlig vegetation.

I husprojekteringen anpassar vi arkitekturen till respektive områdes förutsättningar. Ibland har vi själva utformat gestaltningsprogram för de områden vi projekterar i. I andra projekt infogar vi oss i programkrav som andra utarbetat. Vi anpassar oss också till produktionsmetoderna för varje projekt där de är angivna i förväg. Självklart anpassar vi oss också till beställarnas önskemål om utformningsprinciper och arkitektur. Vi gillar situationer där många ställer olika krav på det vi ska göra. Det resulterar ofta i bra lösningar när man ställer tuffa krav på resultatet. Det gör också att stilen kan se olika ut i olika projekt.