Ideologi

Med småstad menar vi dessutom att man bör bygga i mänsklig skala; inte för stora kvarter och inte för höga hus. Det betyder inte att vi förordar en jämnhög stadsbebyggelse utan variation. Med ett blandat innehåll finns det goda förutsättningar för en arkitektonisk variation.

Om kvarteren inte är för stora kan boende och verksamma i kvarteren lära känna varandra vilket skapar trygghet och möjliggör tillskapandet av sociala nätverk. Om kvarteren inte är för stora blir det också enkelt att röra sig i staden i olika riktningar. Det ger dessutom goda möjligheter att blanda upplåtelseformer.

Konceptet "småstad" innefattar en medveten satsning på de offentliga rummen. Gator, gränder, torg, parker och andra offentliga rum ska ges tydliga avgränsningar. De ska också ha en medveten och ambitiös utformning som motsvarar dess dignitet i staden/stadsdelen. På så vis får den fysiska miljön inte bara en tydlighet utan också status och höga trivselvärden.