Ideologi

Vi anser att lägenhetsträdgårdar och odlingslotter är viktiga inslag i bostadskvarter. Det bidrar starkt till grannkontakter, ökat engagemang och välbefinnande. Det leder i sin tur till minskat slitage och billigare förvaltning. Gårdar med flera sittgrupper är också bra för detta.

Grönskan är en viktig del av småstaden. En medveten grönplanering med gröna kärnområden och gröna korridorer bidrar till den ekologiska hållbarheten. Grönskan renar också luften och förbättrar närklimatet på ett betydande sätt om den planeras för detta. Det är för de flesta kanske ändå trivselvärdena som förknippas med grönskan i första hand. Som vi ser det har grönskan också stora möjligheter att bidra till den sociala hållbarheten. Odlingsytor och trivsamma gårdar kan ge upphov till många värdefulla kontakter. En viktig del i mång- falden är att gamla minnesmärken bevaras och inordnas i småstadens utveckling. Bevarade byggnader och andra histo- riska lämningar ger många värden till den fysiska miljön och det ger oss en kontakt med vår historia.

Småstadens trafiksystem är inte i första hand separerat och differentierat. Det bygger snarare på att alla trafikslag ska ges så goda förutsättningar som möjligt samtidigt som de inordnar sig i en stadsbebyggelse. Lösningarna blir olika i olika delar av bebyggelsen beroende på vilka funktioner som prioriteras just där. Det viktiga är att trafik och bebyggelsestruktur planeras samtidigt och tillsammans för bra kombinationslösningar.