Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Många murar i Järla Sjö är tegelbeklädda, som dessa i gradänger vid restaurangen nedanför torget.

Pergola och rosplantering på Järla Sjös största torg. Pergolan ger svalkande skugga till sittplatserna under den.

Befintlig vegetation har sparats vid strandpromenaden längs Järlasjön.

Offentliga miljöer

Konceptet "småstad" innefattar en medveten satsning på de offentliga rummen. Människorna ska ges plats i utemiljön. Den offentliga miljön ska vara en plats där man vill vistas och där man kan träffas och umgås. De gröna miljöerna, som till exempel parkerna, är särskilt viktiga ur denna aspekt. Med en medveten utformning av de offentliga rummen får den fysiska miljön en tydlighet och höga trivselvärden. överblivna och odefinierade markytor, stadens impediment, ska inte förekomma.

Grönska

Det gröna – träd, buskar, gräsmattor och planteringar samt de boendes egna lägenhetsträdgårdar – är en viktig del för att skapa miljöer som det är trivsamt att vistas i. Grönska, blomsterprakt och dofter talar till sinnena. Grönskan kan också vara till nytta med frukt och bär.
Den hjälper även till att skapa rumsligheter och att skapa variation i utemiljön. Dessutom renar grönskan luften och förbättrar närklimatet på ett betydande sätt. I Järla sjö har vi använt oss mycket av traditionella trädgårdsväxter – fruktträd, bärbuskar och blommande buskar. Dessa växter ger också en variation över året. Vi har valt växter av varierade i utseende och med en mångfald av arter. Vi anser att det är viktigt att bevara befintlig vegetation vid projektering. Det handlar om att bevara både större och mindre gröna områden, men även att spara uppvuxna träd.