Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Bostadsgårdens entré markerad med en pergola och gränsen mellan privat uteplats och offentligt miljö markeras med häck och grind.

Varierad markbeläggning i Järla Sjö med smågatstensränna för regnvatten.

Mångfald och variation

Vi har som målsättning att skapa en levande och variationsrik utemiljö. Det ska finnas goda förutsättningar för människor att vistas både i de offentliga rummen och på kvartersmarken. En utemiljö där det finns mötesplatser och möjlighet till många olika aktiviteter gynnar de boendes kreativitet. Detta ger en mer varierad och levande miljö. Variation och mångfald bör finnas i utemiljön som helhet, i utformningen, i detaljer, samt i valet av växter och markmaterial.

Tydliga gränser

Tydliga gränser mellan privat mark, gemensam mark i kvarteret samt offentlig mark ska klargöra och underlätta samspelet mellan människorna. Det ökar deras delaktighet, ansvarstagande och hemkänsla. Gränser markeras med hjälp av träd, alléer, häckar och annan vegetation, staket, plank, spaljéer och grindar. Gränser markeras också med olika beläggning, till exempel asfalt, ytor med plattor eller plattfriser.