Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Utemiljö på Bredbyskolan med damm, solur och flaggstång

Träd, parkeringar och uteplats i en av Järla sjös gränder

Skolgårdar

Skolgården ska stimulera till aktiviteter som spel och lek. Den ska vara spännande och omväxlande. Det ska finnas större ytor och mindre avskiljda platser. Det ska finnas sittplatser för samvaro och skolarbete. Växtligheten ska vara omväxlande med blomning, fruktsättning, höstfärger och arter. Skolgården kan användas som en pedagogisk del i undervisningen genom olika geometriska former, vatten, växtlighet mm. En samlingsplats utomhus som rymmer en eller flera klasser som till exempel en sittgradäng, scen mm kan vara värdefullt.

Trafik

Vi planerar för parkering på kvartersmark och längs gator och gränder. Små parkeringsytor kan lättare inordnas utan att dominera stadsbilden. Parkeringarna delas upp och förskönas med häckar, träd och ytskikt. Gatornas utformning ska medverka till låga farter samtidigt som de har god trafikkapacitet. Vi vill skapa ett trafiksystem som bygger på att alla trafikslag ska ges så goda förutsättningar som möjligt samtidigt som de inordnar sig i en stadsbebyggelse.