Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

bilder/front/laddar.gif

Stadsbyggnadsidéer

Strukturplanen bygger på några grundläggande principer.

• Staden ska kopplas mycket starkare till vattnet. Stadens stråk mot vattnet ska förstärkas med intressantare stadsmiljö och större utbud av livgivande verksamheter. Barriärer ska undanröjas och länkar knytas mot vattnet. Miljön i anslutning till vattnet ska fortsätta att utvecklas med höga kvaliteter.

• Staden ska växa inifrån och ut för en tydlig stadsmiljö där innerstaden växer och får kontakt med vattnet. I annat fall riskerar den nya bebyggelsen att bli förort med alltför ensidigt innehåll och utan stadsmässiga kvaliteter.

• Stadstypen småstad som ska byggas vidare utåt Stadsfjärden. Nyköping har en kärna av småskalig

rutnätsplan som ger bebyggelsen en karaktär som många nyköpingsbor är stolta över och vill se mer av.

Denna karaktär ska prägla även den nya bebyggelsen. Trafikstruktur och bebyggelse måste planeras intimt ihop för att detta ska lyckas. Kommersiella lägen måste tillskapas och värnas. Utöver detta har vi också föreslagit hur grönstrukturen ska integreras i den övriga planeringen.