Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Bebyggelsen är utformad så att bullret från järnvägstrafiken blir begränsat i bostäderna och i utemiljön. I den västra delen fungerar båtskjulen och parkeringsdäcket som "bullerplank". Mitt i området går järnvägen djupt i bergskärning. I östra delen är det inte så många bostadshus och de skärmas av uthus som är placerade utmed järnvägen. Vid behov kompletteras dessa med plank. En stor del av vegetationen bevaras i denna del, till viss del för att dämpa bullret, men framför allt för att dölja de framrusande tågen och därmed reducera upplevelsen av bullret.

Bostadshusen är putsade i olika kulörer. Ett hus på varje gård samt uthus, plank, spaljéer med mera är av trä som kommer att bli ett dominerande inslag i utemiljön i markplanet. Taken är belagda med takpannor. Marklägenheter har lägenhetsträdgårdar eller terrasser. övriga lägenheter har balkonger eller takterrasser. Lägenheterna upp- fyller svensk standard, normalnivå och har därmed högre tillgänglighetsstandard än minimikraven. Lägenhetsstorlekarna varierar från ettor till fyror. En del lägenheter är i etage. En del är vindslägenheter med snedtak. En mycket stor andel av lägenheterna har sjöutsikt. Detta ger lägenheterna många plusvärden. Till detta kommer att de bevarade byggnaderna och träden gör att området känns inbott från början. Lägenhetsträdgårdarna kommer också att göra marklägenheterna mycket attraktiva.

Brygghuset, disponentvillan och banvaktarstugan skalrenoveras och säljs som bostadsrätter i befintligt skick. Interiört ordnas lägenhetsskiljande väggar, nödvändiga trappor samt ingående serviser. De kan rymma totalt sex lägenheter. En förutsättning är dock att dessa lägenheter får dispens från tillgänglighetskraven i svensk standard. Alternativt kan disponentvillan ersättas med ett flerbostadshus med fyra bostäder. Man bör tillåta att brygghuset också innehåller kontor. Värmesystemet består av bergvärmepumpar som klarar huvuddelen av uppvärmning och tappvarmvatten. Uppvärmningen sker med hjälp av vattenburen golvvärme.

Faktaruta


• Antal bostäder fördelat på lägenhetsstorlekar:
10 st 1 RoK, 16 st 2 RoK, 17 st 3 RoK, 4 st 4 RoK,
totalt 47 st i den nya bebyggelsen samt 6 st i de
befintliga husen.

• Byggnadsarea:1600 m2 för nya byggnader, 440 m2 för befintliga.

• BTA: 4330 m2 i nya byggnader varav 125 m2 i uthus, 950 m2 i befintliga byggnader

• BTA totalt: 5260 m2

• BoA totalt: 4 465 m2 varav 800 m2 i befintliga byggnader

• Parkieringsplatser på mark: 27

• Parkeringsplatser i parkeringsdäck: 45

  • sida
  • 1
  • 2