Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Grönskande lägenhets- trädgård i ett av Järla Sjös bostadskvarter.

Markterass i söderläge med smidesräcke och plantering.

Landskapsplanering

Det är en stor fördel att ha husprojektering och markprojektering under samma tak. Vi kan samordna hus och mark på ett effektivt sätt när vi projekterar och därigenom åstadkomma goda helhetslösningar.Det är en viktig förutsättning att ha med markplaneringen redan på plannivå. Hus kan då placeras anpassat till befintliga förhållanden och i rätt nivå. Dessutom kan man få en helhetlig grönstruktur som berikar miljön och knyter ihop grönområden.

Kvartersmark

Vi planerar för trivsamma gårdar med odlingslotter, lekplatser, bänkar och bord. Dessa bidrar starkt till grannkontakter, ökat engagemang och välbefinnande. Det leder i sin tur till minskat slitage och billigare förvaltning. En målsättning som vi har är att skapa en väl fungerande kontakt mellan inne och ute. I Järla sjö har till exempel alla lägenheter med markkontakt fått lägenhetsträdgårdar med plats för egen odling, gräsmatta och en hårdgjord yta för trädgårdsmöbler. Många har också en förrådsbod.