Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

bilder/front/laddar.gif

Utöver detta har vi följande utgångspunkter för den föreslagna strukturen:

• Bevara vegetation/naturpartier och utnyttja som förädlade smaragder

• Utnyttja vattenkontakten och skapa olika karaktärer av vattenmiljöer

• Koppla Eldsunda till centrala Strängnäs med stråk och bebyggelse

• Skapa en gatustruktur som leder tung trafik och genomfartstrafik utanför bebyggelsestrukturen

• Skapa en tydlig gräns till bebyggelsen och tydliga entréer

• Skapa en knutpunkt, ett attraktivt centralt torg som har god kontakt med stadsdelens olika delar

• Skapa en struktur med blandade verksamheter och liv under större delen av dygnet

• Skapa en struktur som är tydlig och varierad

• Skapa en ekonomiskt hållbar stadsdel

• Skapa en ekologiskt hållbar stadsdel

• Skapa en socialt hållbar stadsdel

• Skapa en trygg stadsdel

Vårt svar på detta är bland annat att skapa en hög grad av stadsmässighet. På så sätt minskar risken för att få en förortskaraktär och i stället stärka karaktären av stadsdel med stadens olika kvaliteter.

Med stadsmässighet menar vi att skapa en kvartersstad med tydliga stadsrum såsom gaturum, torgrum, parkrum med mera. Strängnäs attraherar säkert många med sin genuina småstadskaraktär.

Eldsunda Park ska svara upp mot detta samtidigt som det också står för en spännande utveckling av småstadskonceptet och andas 2000-tal. Samtidigt som stadsbyggnadskonceptet bygger på traditionella stadsbyggnadskvaliteter är arkitekturen modernistisk men med utnyttjande av lutande tak som en livgivande ingrediens.