Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

bilder/front/laddar.gif

Strukturplan

Därefter har vi på uppdrag av Nyköpings kommun tagit fram en strukturplan vilken antogs av kommunfullmäktige 2003-02-11.

Syftet med strukturplanen är att redovisa en övergripande struktur för Nyköpings utveckling kring området Stadsfjärden. Den redovisar förutsättningar för stadens utbyggnad och tillväxt och är en avsiktsförklaring från kommunen vad gäller stadsmiljö.

Strukturplanen ska ligga till grund för en fördjupning av översiktsplanen samt detaljplaner med tillhörande kvalitets- och gestaltningsprogram och exploateringsavtal.