Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Detaljplaner

Våren 2003 började vi att arbeta med att ta fram några detaljplaner som ska utgöra underlag för markanvisningar. Vi bevakar i detta arbete att övergripande principer och fastslagna kvaliteter bibehålls i genomförandet av strukturplanen.

Såväl på strukturplanenivå som på detaljplanenivå har ett flertal problemställningar behandlats, bland annat:

• hur man länkar ihop en splittrad stadsmiljö

• hur man åstadkommer kommersiellt gångbara lägen för kontor och service

• hur man hanterar giftförekomster i marken

• hur gröna kärnområden och gröna korridorer kan hänga ihop

• hur gång- och cykelstråk hålls ihop och görs attraktiva

• hur genomfartstrafik och annan biltrafik hanteras

• hur bostäder kan blandas in i befintliga arbetsområden

Ett par av de detaljplaner som upprättats i Nyköping ligger i anslutning till Tessinskolan. De innehåller sinsemellan olika bebyggelse men har båda påverkats mycket av förutsättningar i omgivningen.

I söder förutsätt att Lennings väg omvandlas från en typisk trafikled till en mer stadsmässig esplanad, kantad av bebyggelse. En rad trafikfrågor är därmed inblandade. Det inkluderar frågor om buller samt farligt gods. Även angränsande verksamheter såsom bland annat en bensinstation har betydande påverkan.

I övrigt har planerna utgångspunkt i funktionssamband och stadsgestaltning där olika verksamheter och byggnader/anläggningar ligger intill varandra.