Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Steningehöjden, Sigtuna kommun

Stadstypen trädgårdsstad

Stadstypen trädgårdsstad innebär i det här fallet att det kommer att vara en stor andel småhus men också parhus, radhus och en del flerbostadshus inordnade i en stadsmässig miljö. Stadsmässigheten åstadkoms genom en medveten planering av gator , torg och andra offentliga rum. Det innebär bland annat att husens placering i förhållande till de offentliga rummen definieras noga. Stadsmässigheten beror också i hög grad på om boendet kan blandas upp med andra verksamheter och om stadsdelen kan få en centralpunkt. Knutpunkten vid skolan med sporthall, daghem, park och butiker kommer att bidra till en bykänsla och hög attraktivitet.

I definitionen av trädgårdsstaden ingår också att bostäderna har tillgång till trädgårdar samt att de offentliga miljöerna präglas av grönska. De flesta bostäderna, även i flerbostadshusen, ska ha tillgång till egen trädgård eller odlingslott. Det ger alla goda möjligheter att vistas ute på ett otvunget sätt. Vuxna kan på så sätt knyta kontakter och vara föredömen för barnens kontakter och umgänge.

Huvudgatorna

Huvudgatorna är entréer in i området och utgör också Steningehöjdens ryggrad. Utformningen av dessa är mycket viktiga för helhetsintrycket av denna trädgårdsstad. Den småskalighet, grönska och stadsmässighet som präglar trädgårdsstaden måste också prägla dessa gator. När dessa gator löper inom Steningehöjden ska de vara trädplanterade och kantas av gång- och cykelbana

Huvudgatorna utformas så att busstrafik är möjlig. Gatorna ska samtidigt planeras så att de inte uppmuntrar till höga farter. Gata som utgör ryggraden i trädgårdsstaden Steningehöjden ska vara alléplanterad i hela sin sträckning med undantag för vid torgbildningar. Gatan ska ha gångbanor på båda sidorna och framför bebyggelsen ska finnas förgårdar. Gatan hastighetsregleras till 30 km/h.

bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif