Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Steningehöjden, Sigtuna kommun

Det centrala torget

Det centrala torget är en mycket viktig del av trädgårdsstaden Steningehöjden. Ett område utan bycentrum saknar identitet och status. Torget ska locka till vistelse och utgöra en naturlig mötesplats. Torget ska kunna innehålla många olika verksamheter såsom skola, bibliotek, butiker och serveringar Torget ska utformas så att det upplevs som trivsamt och vackert. För att få extra status kommer en klockstapel att placeras där. Torget ska samtidigt vara knutpunkt för ett flertal gator så att det får ett naturligt liv.

Torget ska ha en markbeläggning som skiljer sig från gatorna men gatornas sträckning över torget ska markeras med friser, pollare och annan möblering i torgrummet. Torget ska trädplanteras på ett sådant sätt att platskänslan förstärks till skillnad från gatustråken som löper dit. Torget ska förses med sittmöbler i flera olika grupper.

Bebyggelsen utmed huvudgator och torg

Bebyggelsen utmed huvudgator och torg ska bidra till att förstärka känslan av stråk respektive plats. Dessa byggnader ska ha synliga tak som följer gatornas riktning. Vid korsningar kan gavelspetsar med fördel förekomma. Hushöjder och takutformningar ska bidra till att markera viktiga hörn och inte minst accentuera torget. Husen ska ha en vertikal indelning i färgfält och eller materialgränser. Utöver detta kan också sockelvåningarna markeras.Husen ska vända sig mot gatan med entréer, förgårdar och gärna vardagsrumsfönster. Fasaderna får inte ge ett slutet intryck mot huvudgator och torg.

Byggnaderna ska kunna inrymma andra verksamheter än enbart boende. Därför ska bottenvåningarna vara förhöjda för att möjliggöra detta. Norr om torget ska minst två butikslokaler anordnas. Det är också av stor betydelse om huvudgatan (C) har butiker/ verksamheter på sträckan mellan torget och rondellen. Söder om torget ska skolan utformas så att den utgör en avgränsning av torget

Bildtext: Exempel på hur torget kan utformas

bilder/front/laddar.gif