Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Steningehöjden, Sigtuna kommun

Gatorna på kvartersmark

Gatorna på kvartersmark ska också ges ett grönt och ordnat intryck. Gatorna ska vara trädplanterade och försedda med gångbana på en sida. Där kant- stensparkering anordnas ska denna placeras på trädsidan, mellan träden.

Mindre torgbildningar

I anslutning till gatorna i kvartersmarkens inre ska vissa knutpunkter markeras som mindre platsbildningar. De ska ges en offentlig karaktär som inbjuder till vistelse och möten. De ska markeras med trädplanteringar och gärna omgärdas av uthus, plank och liknande för att få en intim karaktär.

Kvarterens inre

Bebyggelsekvarterens inre ska präglas av grönska. När kvarteren består av villatomter ska om möjligt en inre kärna bevaras som gemensamt grönområde. När kvarteren består av flerbostadsbebyggelse och radhus ska lägenhetsträdgårdar anordnas till marklägenheterna och gemensam gård anordnas i kvarterens inre.

Parkeringarna

Parkeringsnormen för friliggande småhus är 2,0 platser per bostad. Detta ska klaras på den egna tomtmarken. Parkeringsnormen för övrig bebyggelse är 1,4. Detta ska klaras på kvartersmark inklusive gator på kvartersmark. Parkeringarna ska delas upp i mindre enheter för att inte dominera för mycket.

Bengt Smideman

bilder/front/laddar.gif