Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Blandade verksamheter

För att åstadkomma detta blandas olika verksam- heter så att de berikar varandra utan att i onödan störa varandra. Bostadsområden får mer liv om det finns arbetsplatser inblandade. Butiker får bättre underlag om det är både boende och arbetande i närheten. Arbetsområden blir tryggare om det finns boende omkring. Parkeringsplatser kan dubbelutnyttjas, liksom fritidsanläggningar, parker med mera. Utmaningen är att åstadkomma ”den goda blandningen” som ger ett långsiktigt hållbart samhälle. När butiker blandas in i bostadskvarter måste gårdssidan vara levande. Butiken kan ha personalrum och uteplats mot gården eller så kan bostaden ovanför ha entré eller ett rum i markplanet mot gården. Nattöppna restauranger läggs inte i bostadskvarter utan inne i butiksgallerior eller kontorshus. Med den typen av åtgärder kan man få ett spännande köpcentra som också är ett trivsamt bostadsområde
– en stadsdel med liv och puls.

Småskalig kvartersstad

En annan åtgärd för att uppnå ett samhälle med många plusvärden är att utgå från den småskaliga kvartersstaden med många klassiska stadsmiljö- värden. Med denna stadstyp kan man få tydligt markerade offentliga rum och åstadkomma intressanta sekvenser av platser och mellanliggande stråk. Bland ingredienserna finns stora torget, stadsparken, huvudgatan, gågatan, lilla torget, lilla parken, gränderna, galleriorna, kyrkan med mera – allt i en nära blandning med butiker, kontor och bostäder. I en sådan stadsmiljö kan trivsel och variation lätt uppnås även om byggnaderna är ganska lika varandra. Husens utformning med taklutningar, gavelspetsar och burspråk med mera har dock en stor betydelse för hur
de offentliga rummen förstärks och upplevs.

God tillgänglighet

Det ska vara god tillgänglighet till butikerna för bilburna, gående, cyklande, bussresenärer och rullstolsburna. Motsvarande gäller kontorslokalerna och det ska vara lätt för besökare att hitta kontoren, hotellet med mera.

Nästan alla bostäder är tillgängliga för rullstolsburna, direkt från marken eller via hiss. Tillgängligheten gäller också människor emellan. I parker, på torg och utmed stråk ska det vara inbjudande att uppehålla sig och njuta av folklivet. I anslutning till bostäderna ska det finnas trädgårdar eller uteplatser och på bostadsgårdarna ska det finnas flera sittgrupper. På så sätt kan många uppehålla sig i utemiljön och det blir lätt att känna igen och lära känna sina grannar. Detta kan gälla oavsett om det är boende eller arbetande i kvarteret.

Social hållbarhet

Gott om mötesplatser i utemiljön är en av grundstenarna till social hållbarhet i detta samhälle. En annan är att det blir ett varierat utbud av bostäder så att det blir en rik blandning av människor och så att man kan byta bostad inom området.
God social hållbarhet kan bidra till god ekonomisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet uppnår vi också om vi kan åstadkomma hög köptrohet, det vill säga att många i närområdet och i kommundelen väljer Amhult istället för köpcentra i centrala Göteborg. Här finns möjlighet att erbjuda ett stort utbud av butiker i en unik och attraktiv miljö, med god tillgång till parkeringsplatser. Några butikslägen har parkeringar på flera sidor. Andra är placerade utmed attraktiva gågator, innegallerior och torg. Med ett rikt utbud av butiker och restauranger blir kontorslokalerna attraktiva och ekonomiskt bärkraftiga. Med tillgång till småstadens puls och rikliga plusvärden blir bostäderna också långsiktigt värdefulla och bidrar därmed till den ekonomiska hållbarheten för stadsdelen.