Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Trafikstruktur

Amhult har fått en tydlig trafikstruktur. Färdas man med bil i området finns det ett stormaskigt rutnät av kapacitetsstarka gator att hålla sig till. Det är ett förhållandevis rätvinkligt system så att man inte tappar orienteringen. Så fort man lärt känna området vet man att de ”snabbaste” gatorna och de största parkeringytorna finns i söder. Emellertid kan man ta sig fram enkelt även i de norra delarna och hitta parkeringsplatser nära sina målpunkter.

Busshållplatser är föreslagna i anslutning till Stora torget Dit kommer man snabbt och enkelt såväl öster och väster ifrån som söderifrån med den nya föreslagna rondellen.

För cykeltrafik finns ett gent östvästligt stråk som till stora delar följer bergskanten och som ansluter till gamla flygplatsvägen vid etapp I. Det finns också ett omfattande gångvägssystem genom storkvarteren samt norrut från Stora torget och söderut från bollplanen.

Parkeringsplatser
Det är alltid svårt att kombinera rikligt med parkeringar med en stadsmässighet och god ekonomi. Vi har en hel del parkeringsplatser i form av öppna ytparkeringar. En del av dem ligger i områdets södra del där de kombineras med trädplanteringar som är mycket viktiga för lokalklimatet. Vi har dock strävat efter att bryta ner parkeringsytorna i mindre delar med hus emellan. I övrigt finns kantstensparkeringar och mindre parkeringsytor på kvartersmark. En del är i mindre garage. Vi föreslår inte bara friliggande garagebyggnader utan också olika varianter som är integrerade i bostads-, kontors- och butiksbyggnader. På det sättet bidrar de bättre till stadsmässigheten och skapar dessutom möjligheter till högre exploatering. Det vi undvikit, av kostnadsskäl, är garage i källare och i flera plan. Endast i slänten mot dammen är det ett garage i två plan.

Parkeringsplatserna är dimensionerade för 1,1 bilar/bostad, 50 bilar/1000m² butik, 20 bilar/1000m² kontor och övrigt.

Området innehåller cirka 1000 parkeringsplatser på mark och 270 parkeringsplatser i garage. Av dessa räknar vi med att 150 är ”öronmärkta”. Återstående parkeringsplatser kan dubbelutnyttjas till drygt 40 procent. Sammanlagt motsvarar detta 1600 parkeringsplatser för hela området.

Behovet är 500 parkeringsplatser för bostäder, 1000 parkeringsplatser för butiker och 410 parkeringsplatser för kontor med mera, vilket blir 1900 platser om man inte dubbelutnyttjar.