Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet kan uppnås om Amhult blir ett alternativ för arbetande och köpande istället för att de reser till centrala Göteborg. Ur sociala nätverk föds också ett engagemang och ett ansvar som kan bidra till den ekologiska hållbarheten. Det stora antalet lägenhetsträdgårdar kan bidra till lokal odling och ekologisk mångfald. Det kommer också att finnas avsättning för allt organiskt material som komposteras till mull. Många tak kan förses med sedumtak som bromsar dagvattenflödena och ökar möjligheten till lokalt omhändertagande, tillsammans med dammarna. Tät och låg bebyggelse i kombination med riklig trädplantering minskar värmebehovet i detta blåsiga område.

Planutformning

Utifrån det högst preliminära program som funnits har vi tagit fram ett planförslag som visar var det mesta kan ligga om det blir av. Det finns många strategier i planutformningen men också stor flexibilitet. Området är indelat i fyra storkvarter som omges helt eller delvis av gator med hög trafikkapacitet. Det ena storkvarteret ligger mellan dammen och huvudgatan som har bra butikslägen. Där ska bottenvåningarna vara förhöjda så att butiker ryms. I övrigt är området lämpat för bostäder och passar särskilt för dem som vill ha lugna lägen. En del av bebyggelsen klättrar uppför slänten och är utformad så att den utgör en trevlig och trygg länk mellan dammen och centrala Amhult. Under kvarteret närmast dammen är ett garage placerat. Inom detta storkvarter finns också kyrkan och Stora torget.

Storkvarteret söder om innehåller de flesta butikerna och parkeringarna men också bostäder, en liten park samt gågator och småtorg. Här kommer det mest intensiva folkmyllret att vara.

Det mittersta storkvarteret innehåller de två befintliga terminalbyggnaderna, en stadspark samt bad, bollhall och ett hotell. I anslutning till storkvarteret, söderut ligger också en bollplan.

Det östra storkvarteret innehåller en stor del bostäder men också en del butiker och kontor samt ett centralt grönstråk. Storkvarteren är indelade i mindre kvarter mellan vilka det kan vara gränder, gågator, parkeringsytor eller grönytor. Kvarteren bildar ett finmaskigt rutnät där gående lätt kan ta sig fram med god orientering. Rutnätet är inte alltför strikt utan uppmjukat för att bryta vindar och undvika monotoni. Med bil kan man enkelt ta sig fram i ett stormaskigt rutnät men inte överallt i det finmaskiga nätet. Hur man än rör sig kommer man att uppleva sekvenser av tydliga platser och stråk.
Stor variation i innehåll och utformning ska locka till promenader i stadsmiljön. Människor kommer därmed att röra sig längre sträckor till fots än vad som är vanligt i mer stereotypa områden.