Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Kostnader

I förslaget behålls huvuddelen av gator och ledningar i befintliga lägen. På vissa sträckor ändras gatustrukturen, där vi anser att det är värdefullt för att uppnå en fysisk miljö med många kvaliteter och långsiktig ekonomisk attraktivitet. I dessa fall återanvänds underbyggnaden i stor utsträckning för parkeringsytor, torg och liknande.

Majoriteten av parkeringsplatserna utformas som öppna platser på mark. I några fall föreslår vi garageplatser i ett plan på mark. Endast i ett fall föreslår vi ett garage i två plan, men fortfarande ovan grundvattennivån. Det ligger dessutom i ett läge med goda grundläggningsförhållanden.

Den bebyggelse vi föreslår utgår från ett fåtal moduler som kan kombineras på olika sätt och varieras med olika fasadmaterial och kulörer. Vi föreslår i huvudsak trä och puts vilket ger låga byggkostnader.


Kostnadsfördelning

Planförslaget är inte utformat med hänsyn till fastighetsindelningen. Vi förutsätter att de fastigheter som får stora värdeökningar i och med kommande detaljplan också får ta en stor del av generalplanekostnaderna.