Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Grönstruktur

Grönskan är en viktig del i planen för Amhult. Dels behövs det rikligt med träd för att minska effekten av vindarna. Dels ger grönskan höga trivselvärden. Grönstrukturen är också en förutsättning för den ekologiska mångfalden. Norr om området finns rikligt med grönska. Likaså är det stora grönområden söderut. Den trädplanterade huvudgatan förbi torget, i nordsydlig riktning utgör en grön korridor mellan dessa gröna kärnområden. Likaså finns ett stråk via bollplanen, centrala stadsparken, mellan terminalbyggnaderna och upp. I den södra änden av detta stråk har vi föreslagit en gångbro över trafikleden, vilken gärna kan vara utformad som en ekodukt. När nya rondellen byggs kan man också anlägga en grodtunnel under leden. Förutom de allékantade huvudgatorna finns trädplanterade gågator och gränder. Utmed Gösta Fränkels väg är det särskilt viktigt med träd för blåstens skull. Det bör vara trädplanterat på båda sidor om leden och då kan man ta hänsyn till att den kommer att breddas.

Till grönstrukturen hör också gårdar, lägenhetsträdgårdar och förgårdsmark. Därtill kommer den centrala parken som är en grön oas mitt i området. Parken är tillräckligt stor för att innehålla varierade parkfunktioner. Den centrala dammen hjälper till att dela in parken i olika avdelningar. Österut, i nästa kvarter finns ett smalt parkstråk som en förlängning av parken. Där finns bland annat en central lekplats för det kvarteret. Även i kvarteret västerut finns en central park med lekplats, minigolf och platser för uteserveringar. Denna park har också en liten damm med vatten från en bäck som följer berget ner norrifrån, förbi kyrkan och under Gamla Flygplatsvägen. Från dammen fortsätter vattnet via gågatan till det lilla handelstorget.